Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

 Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena  Pyszczuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Edukacji Dziecięcej Magdalena Pyszczuk z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Jana Pawła II nr 191, 35-317 Rzeszów,  NIP: 6861432342, REGON: 367613209,

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci- uczestników zajęć  wyłącznie na podstawie:

  1. a) art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej: RODO) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w związku z realizacją umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych  mogą być podmioty, którym należy przekazywać niezbędne informacje na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umów cywilnoprawnych, do chwili wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz do chwili przedawnienia roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych).

– w granicach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.

więcej o polityce prywatności