Moi dzielni klubowicze w akcji🧗‍♀️🧗‍♂️🤾‍♀️❤

RUCH I DOBRA ZABAWA🤸‍♀️⛹️‍♀️🤾‍♂️

Zajęcia gimnastyczno-ruchowe to niewątpliwie ulubiony rodzaj zajęć naszych klubowiczów😊

Zapraszamy!!!!!!

Wystartowaliśmy🏇🏇😘

Kochani witam wszystkich w nowym semestrze😊
W tym tygodniu poznajemy się w nowo powstałych grupach. W przyszłym tygodniu gimnastyka 🏋️‍♂️🏋️‍♀️

Nowy gadżet

Dzisiaj nowa gadżet na zajecia dla moich Maluszków….. choć pewnie nie tylko🙂Moi prywatni testerzy zachwyceni, wujek Robert zmęczony, ale 12 sztuk jest😉

Początek nowego semestru!!!!

Moi drodzy przypominam , że nowy semestr rozpoczynamy w drugim tygodniu września tj. 10 września. Do zaobaczenia.

Szczegółowy harmonogram na semestr zimowy 2019/2020

Roczniaki grupa I

wtorek
9:45

Maluchy

grupa I

wtorek

11:00

Roczniaki grupa II

wtorek

16:45

Starszaki grupa I

wtorek

18:00

Maluchy grupa II

środa

9:45

Przedszkolaki grupa I

środa

11:00

Maluchy

grupa III

środa

16:45

Starszaki
grupa  I

środa

18:00

Maluchy grupa IV

sobota

9:45

Przedszkolaki grupa II

sobota

11:00

10 wrzesień 10 wrzesień 10 wrzesień 10 wrzesień 11 wrzesień 11 wrzesień 11 wrzesień 11 wrzesień 14 wrzesień 14 wrzesień
17 wrzesień 17 wrzesień 17 wrzesień 17 wrzesień 18 wrzesień 18 wrzesień 18 wrzesień 18 wrzesień 21 wrzesień 21 wrzesień
24 wrzesień 24 wrzesień 24 wrzesień 24 wrzesień 25 wrzesień 25 wrzesień 25 wrzesień 25 wrzesień 28 wrzesień 28 wrzesień
01 paździer. 01 paździer. 01 paździer. 01 paździer. 02 paździer. 02 paździer. 02 paździer. 02 paździer. 05 paździer. 05 paździer.
08 paździer. 08 paździer. 08 paździer. 08 paździer.   09 paździer.  09 paździer.    09 paździer.  09 paździer. 12 paździer. 12 paździer.
15 paździer. 15 paździer. 15 paździer. 15 paździer. 16 paździer. 16 paździer. 16 paździer. 16 paździer.  19 paździer.  19 paździer.
22 paździer. 22 paździer. 22 paździer. 22 paździer. 23 paździer. 23 paździer. 23 paździer. 23 paździer. 26 paździer. 26 paździer.
29 paździer. 29 paździer. 29 paździer. 29 paździer. 30 paździer. 30 paździer. 30 paździer. 30 paździer. 9 listopad 9 listopad
5 listopad 5 listopad 5 listopad 5 listopad 6 listopad 6 listopad 6 listopad 6 listopad 16 listopad 16 listopad
12 listopad 12 listopad 12 listopad 12 listopad 13 listopad 13 listopad 13 listopad 13 listopad 23 listopad 23 listopad
19 listopad 19 listopad 19 listopad 19 listopad 20 listopad 20 listopad 20 listopad 20 listopad 30 listopad 30 listopad
26 listopad 26 listopad 26 listopad 26 listopad 27 listopad 27 listopad 27 listopad 27 listopad 7 grudzień 7 grudzień
3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 4 grudzień 4 grudzień 4 grudzień 4 grudzień 14 grudzień 14 grudzień
10 grudzień 10 grudzień 10 grudzień 10 grudzień 11 grudzień 11 grudzień 11 grudzień 11 grudzień 21 grudzień 21 grudzień
17 grudzień 17 grudzień 17 grudzień 17 grudzień 18 grudzień 18 grudzień 18 grudzień 18 grudzień 28 grudzień 28 grudzień
7 styczeń 7 styczeń 7 styczeń 7 styczeń 08 styczeń 08 styczeń 08 styczeń 08 styczeń 11 styczeń 11 styczeń
14 styczeń 14 styczeń 14 styczeń 14 styczeń 15 styczeń 15 styczeń 15 styczeń 15 styczeń 18 styczeń 18 styczeń
21 styczeń 21 styczeń 21 styczeń 21 styczeń 22 styczeń 22 styczeń 22 styczeń 22 styczeń 25 styczeń 25 styczeń
28 styczeń 28 styczeń 28 styczeń 28 styczeń 29 styczeń 29 styczeń 29 styczeń 29 styczeń 01 luty 01 luty
4 luty 4 luty 4 luty 4 luty 5 luty 5 luty 5 luty 5 luty 08 luty 08 luty