Wystartowaliśmy🏇🏇😘

Kochani witam wszystkich w nowym semestrze😊
W tym tygodniu poznajemy się w nowo powstałych grupach. W przyszłym tygodniu gimnastyka 🏋️‍♂️🏋️‍♀️

Nowy gadżet

Dzisiaj nowa gadżet na zajecia dla moich Maluszków….. choć pewnie nie tylko🙂Moi prywatni testerzy zachwyceni, wujek Robert zmęczony, ale 12 sztuk jest😉

No Images found.

Początek nowego semestru!!!!

Moi drodzy przypominam , że nowy semestr rozpoczynamy w drugim tygodniu września tj. 10 września. Do zaobaczenia.

Szczegółowy harmonogram na semestr zimowy 2019/2020

Roczniaki grupa I

wtorek
9:45

Maluchy

grupa I

wtorek

11:00

Roczniaki grupa II

wtorek

16:45

Starszaki grupa I

wtorek

18:00

Maluchy grupa II

środa

9:45

Przedszkolaki grupa I

środa

11:00

Maluchy

grupa III

środa

16:45

Starszaki
grupa  I

środa

18:00

Maluchy grupa IV

sobota

9:45

Przedszkolaki grupa II

sobota

11:00

10 wrzesień 10 wrzesień 10 wrzesień 10 wrzesień 11 wrzesień 11 wrzesień 11 wrzesień 11 wrzesień 14 wrzesień 14 wrzesień
17 wrzesień 17 wrzesień 17 wrzesień 17 wrzesień 18 wrzesień 18 wrzesień 18 wrzesień 18 wrzesień 21 wrzesień 21 wrzesień
24 wrzesień 24 wrzesień 24 wrzesień 24 wrzesień 25 wrzesień 25 wrzesień 25 wrzesień 25 wrzesień 28 wrzesień 28 wrzesień
01 paździer. 01 paździer. 01 paździer. 01 paździer. 02 paździer. 02 paździer. 02 paździer. 02 paździer. 05 paździer. 05 paździer.
08 paździer. 08 paździer. 08 paździer. 08 paździer.   09 paździer.  09 paździer.    09 paździer.  09 paździer. 12 paździer. 12 paździer.
15 paździer. 15 paździer. 15 paździer. 15 paździer. 16 paździer. 16 paździer. 16 paździer. 16 paździer.  19 paździer.  19 paździer.
22 paździer. 22 paździer. 22 paździer. 22 paździer. 23 paździer. 23 paździer. 23 paździer. 23 paździer. 26 paździer. 26 paździer.
29 paździer. 29 paździer. 29 paździer. 29 paździer. 30 paździer. 30 paździer. 30 paździer. 30 paździer. 9 listopad 9 listopad
5 listopad 5 listopad 5 listopad 5 listopad 6 listopad 6 listopad 6 listopad 6 listopad 16 listopad 16 listopad
12 listopad 12 listopad 12 listopad 12 listopad 13 listopad 13 listopad 13 listopad 13 listopad 23 listopad 23 listopad
19 listopad 19 listopad 19 listopad 19 listopad 20 listopad 20 listopad 20 listopad 20 listopad 30 listopad 30 listopad
26 listopad 26 listopad 26 listopad 26 listopad 27 listopad 27 listopad 27 listopad 27 listopad 7 grudzień 7 grudzień
3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 4 grudzień 4 grudzień 4 grudzień 4 grudzień 14 grudzień 14 grudzień
10 grudzień 10 grudzień 10 grudzień 10 grudzień 11 grudzień 11 grudzień 11 grudzień 11 grudzień 21 grudzień 21 grudzień
17 grudzień 17 grudzień 17 grudzień 17 grudzień 18 grudzień 18 grudzień 18 grudzień 18 grudzień 28 grudzień 28 grudzień
7 styczeń 7 styczeń 7 styczeń 7 styczeń 08 styczeń 08 styczeń 08 styczeń 08 styczeń 11 styczeń 11 styczeń
14 styczeń 14 styczeń 14 styczeń 14 styczeń 15 styczeń 15 styczeń 15 styczeń 15 styczeń 18 styczeń 18 styczeń
21 styczeń 21 styczeń 21 styczeń 21 styczeń 22 styczeń 22 styczeń 22 styczeń 22 styczeń 25 styczeń 25 styczeń
28 styczeń 28 styczeń 28 styczeń 28 styczeń 29 styczeń 29 styczeń 29 styczeń 29 styczeń 01 luty 01 luty
4 luty 4 luty 4 luty 4 luty 5 luty 5 luty 5 luty 5 luty 08 luty 08 luty

 

Czas na zajęcia gimnastyczne z elementami integracji sensorycznej🏋️‍♀️🤾‍♀️⛹️‍♂️

Kochani już tylko tydzień dzieli nas od pierwszego spotkania
w semestrze letnich zmagań gimnastycznych. Czeka na was wujek Robert 💪i świeżutko doposażona sala😉 Przypominamy:
Grupa młodsza środa godz. 16:50
Sz. Tadla
M. Porowski
L. Trznadel
H. Bałamut
G. Świst
H. Maciejczyk
A. Kaczyński
N. Krok
O. Szuster
T. Chorzępa

Grupa Starsza środa 18:00
Sz. Kisiel
M. Kopacka
Z. Pańczyszyn
M. Gordecki
I. Warzocha
L. Prokuski
G. Walus
S. Kozuń
A.Kunysz
G. Nowak
S. Kasiurak
M. Zieliński

Serdecznie zapraszamy

NABÓR NA NOWY SEMESTR 2019/2020 WAŻNA INFORMACJA⚡️⚡️⚡️

MOI DRODZY PRZYPOMINAM O KONIECZNOŚĆ PRZESŁANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH NA NOWY SEMESTR. OSOBY, KTÓRE JESZCZE TEGO NIE ZROBIŁY NIE ZOSTAŁY WPISANE NA LISTY. JEŻELI KTOŚ NIE OTRZYMAŁ SCANU PODPISANYCH DOKUMENTÓW ZWROTNYCH, PROSZĘ O KONTAKT SMS LUB TELEFONICZNY 605173020 PONIEWAŻ BRAK ODPOWIEDZI Z NASZEJ STRONY OZNACZA RÓWNIEŻ ŻE NIE ZOSTAŁ WPISANY NA NOWY SEMESTR.
MIŁYCH WAKACJI😘😘😘😘

ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ🤸‍♂️🏋️‍♀️

Moi drodzy w sierpniu organizujemy cykl 4 zajęć gimnastyczno-ruchowych z elementami integracji sensorycznej, które poprowadzi wujek Robert.
Każda środa (7,14,21,28 sierpnia) w 2 grupach wiekowych
Grupa od 2,5 do 3,5 lat godzina 16:50
Grupa od 3,5 do 5 lat godzina 18:00
Koszt 120 zł, czas trwania 60 minut
Zapraszamy do zapisów tylko poprzez wiadomość sms pod numer 605244600
Mamy 3 wolne miejsca w grupie starszej i 4 wolne miejsca w grupie młodszej.