WAŻNA INFORMACJA!!!

Moi drodzy Klubowicze w przypominam, że 21 października za zgodą rodziców zajęcia zostały odwołane. Zostaną one odpracowane w  luty 2019 r.

Konferencja „Stawać się i być wychowawcą, przewodnikiem młodych /wartość współpracy na rzecz rodziny i szkoły

Szanowni Państwo
Tydzień Wychowania, to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Tydzień obchodzony jest we wrześniu każdego roku. Aktualnie, w dniach 9-15 września 2018 roku, obchodzimy VIII Tydzień Wychowania.

Inicjatywa to wyraz troski o dobro dzieci i młodzieży; to forma zwrócenia uwagi na pilną potrzebę integralnej formacji ucznia-wychowanka. Wszyscy zastanawiamy się jak skutecznie wychowywać, przekazywać najlepsze wzorce i życiowe ideały. Niekiedy otwarcie szukamy wsparcia, licząc na fachową pomoc, inspirację lub dobrą radę. Zależy nam na skuteczności, bo wychowawczych trosk współcześnie nie brakuje.

Jedną z inicjatyw podejmowanych na rzecz wychowawczej współpracy rodziny i szkoły, jest cykliczna konferencja organizowana z okazji VIII Tygodnia Wychowania w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie pod hasłem: „Stawać się i być wychowawcą, przewodnikiem młodych /wartość współpracy na rzecz rodziny i szkoły. Jej celem jest wsparcie działań wychowawczych, które służą dzieciom, młodzieży, rodzinom i szkołom z terenu Województwa Podkarpackiego.

Adresatami konferencji są rodzice; nauczyciele, wychowawcy, katecheci; pedagodzy i psychologowie; dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych; pracownicy poradni; przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły.
Konferencja wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Współorganizator konferencji
dr Rafał Czupryk
Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin

KONFERENCJA-14.09.2018

Nowy semestr tuż tuż:)

Kochani już tylko 7 dni dzieli nas od nowego semestru w klubie. W tym roku czeka na Was wiele zmian, a dokładnie:

 1. Nowiuteńka sala 87 metrów edukacji i zabawy, w pełni wyposażona, klimatyzowana dostosowana do wszystkich rodzajów proponowanych przez nas zajęć,
 2.  Nowe pomoce dydaktyczne, gimnastyczne i senso-plastczne
 3. Zregenerowana i opalona Tosia, ciocia Madzia oraz gość specjalny wujek Robert specjalista od fantastycznych zajęć gimnastyczno-ruchowych z elementami sensomotoryki.

Zapraszamy:)

Cennik na rok 2018/2019

Cennik spotkań w Klubie Mamy i Malucha 2018/2019

 1. Zajęcia ogólnorozwojowe (20 spotkań po 60 minut, grupa Bobasów 45 minut) – 600 zł
 2. Zajęcia z języka angielskiego (20 spotkań po 45 minut) – 500 zł
 3. Opłata Klubowa 100 zł lub 80 zł dla osób kontynuujących zajęcia w klub

W ramach opłaty klubowej Klubowicz wraz z opiekunem uczestniczy bezpłatnie w :

 1. Spotkaniach (2 godziny w tygodniu) w ramach Klubu Młodej Mamy i Taty
 2. Imprezach organizowanych dla dzieci klubowych i ich rodzin
 3. Korzysta z rabatu 10 % na warsztaty dla rodziców

Płatność:

 1. Jednorazowa wpłata
 2. Płatność w 5 ratach wnoszona do 10 dnia miesiąca (pierwsza wpłata powiększona jest o opłatę klubową)

Harmonogram płatności

 • uiszczenia opłaty za zajęcia przelewem bądź gotówką w siedzibie klubu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy na numer rachunku bankowego wskazany w umowie
 • płatności można dokonać jednorazowo za cały semestr w wysokości 600 zł plus opłata klubowa lub w miesięcznych ratach

Zajęcia ogólnorozwojowe:

I rata  220 zł do 10.09.2018 r (obejmuje opłatę klubową i I ratę) do 10.09.2018

II rata 120 zł do10.10.2018 r do 10.10.2018

III rata 120 zł do10.11.2018 r do 10.11.2018

IV rata 120 zł do10.12.2018 r do 10.12.2018

V rata120 zł do 10.01.2019 r do 10.01.2019

 

Zajęcia z języka angielskiego

I rata  100 zł do 10.09.2018 r do 10.09.2018

II rata 100 zł do10.10.2018 r do 10.10.2018

III rata 100 zł do10.11.2018 r do 10.11.2018

IV rata 100 zł do10.12.2018 r do 10.12.2018

V rata 100 zł do 10.01.2019 r do 10.01.2018

 

 

Harmonogram zajęć na semestr zimowy 2018/2019

Roczniaki grupa I

wtorek
9:45

Maluchy

grupa I

wtorek

11:00

Roczniaki grupa II

wtorek

16:45

Przedszkolaki grupa I

wtorek

18:00

Roczniaki grupa III

środa

9:45

Przedszkolaki grupa II

środa

11:00

Maluchy

grupa II

środa

16:45

Starszaki
grupa  I

środa

18:00

04 wrzesień 04 wrzesień 04 wrzesień 04 wrzesień 05 wrzesień 05 wrzesień 05 wrzesień 05 wrzesień
11 wrzesień 11 wrzesień 11 wrzesień 11 wrzesień 12 wrzesień 12 wrzesień 12 wrzesień 12 wrzesień
18 wrzesień 18 wrzesień 18 wrzesień 18 wrzesień 19 wrzesień 19 wrzesień 19 wrzesień 19 wrzesień
25 wrzesień 25 wrzesień 25 wrzesień 25 wrzesień 26 wrzesień 26 wrzesień 26 wrzesień 26 wrzesień
02 paździer. 02 paździer. 02 paździer. 02 paździer. 03 paździer. 03 paździer. 03 paździer. 03 paździer.
09 paździer.  09 paździer.   09 paździer. 09 paździer.  10 paździer. 10 paździer. 10 paździer.  10 paździer.
16 paździer. 16 paździer. 16 paździer. 16 paździer. 17 paździer. 17 paździer. 17 paździer. 17 paździer.
23 paździer. 23 paździer. 23 paździer. 23 paździer. 24 paździer. 24 paździer. 24 paździer. 24 paździer.
30 paździer. 30 paździer. 30 paździer. 30 paździer. 31 paździer. 31 paździer. 31 paździer. 31 paździer.
6 listopad 6 listopad 6 listopad 6 listopad 7 listopad 7 listopad 7 listopad 7 listopad
13 listopad 13 listopad 13 listopad 13 listopad 14 listopad 14 listopad 14 listopad 14 listopad
20 listopad 20 listopad 20 listopad 20 listopad 21 listopad 21 listopad 21 listopad 21 listopad
27 listopad 27 listopad 27 listopad 27 listopad 28 listopad 28 listopad 28 listopad 28 listopad
4 grudzień 4 grudzień 4 grudzień 4 grudzień 5 grudzień 5 grudzień 5 grudzień 5 grudzień
11 grudzień 11 grudzień 11 grudzień 11 grudzień 12 grudzień 12 grudzień 12 grudzień 12 grudzień
18 grudzień 18 grudzień 18 grudzień 18 grudzień 19 grudzień 19 grudzień 19 grudzień 19 grudzień
8 styczeń 8 styczeń 8 styczeń 8 styczeń 2 styczeń 2 styczeń 2 styczeń 2 styczeń
15 styczeń 15 styczeń 15 styczeń 15 styczeń 09 styczeń 09 styczeń 09 styczeń 09 styczeń
22 styczeń 22 styczeń 22 styczeń 22 styczeń 16 styczeń 16 styczeń 16 styczeń 16 styczeń
29 styczeń 29 styczeń 29 styczeń 29 styczeń 23 styczeń 23 styczeń 23 styczeń 23 styczeń

 

Bobasy

grupa I

czwartek
9:45

Maluchy

grupa III

czwartek

10:45

Maluchy grupa IV

sobota

9:45

Przedszkolaki grupa III

sobota

11:00

Starszaki

grupa II

sobota

12:15

Klub Młodej Mamy i Taty

16:00 -18:00

Język angielski grupa 2-3 lat

poniedziałek

16:45

Język angielski grupa 3-4 lat

poniedziałek

17:45

06 wrzesień 06 wrzesień  8 wrzesień  8 wrzesień  8 wrzesień 07 wrzesień 03 wrzesień 03 wrzesień
13 wrzesień 13 wrzesień 15 wrzesień 15 wrzesień 15 wrzesień 14 wrzesień 10 wrzesień 10 wrzesień
20 wrzesień 20 wrzesień 22 wrzesień 22 wrzesień 22 wrzesień 21 wrzesień 17 wrzesień 17 wrzesień
27 wrzesień 27 wrzesień 29 wrzesień 29 wrzesień 29 wrzesień 28 wrzesień 24 wrzesień 24 wrzesień
04 paździer. 04 paździer. 06 paździer. 06 paździer. 06 paździer. 05 paździer. 02 paździer. 02 paździer.
  11 paździer.   11 paździer.  13 paździer.  13 paździer.  13 paździer.   12 paździer. 09 paździer.   09 paździer.
18 paździer. 18 paździer. 20 paździer. 20 paździer. 20 paździer. 19 paździer. 16 paździer. 16 paździer.
25 paździer. 25 paździer. 27 paździer. 27 paździer. 27 paździer. 26 paździer. 23 paździer. 23 paździer.
8 listopad 8 listopad 3 listopad 3 listopad 3 listopad   06 listopad 06 listopad
15 listopad 15 listopad 10 listopad 10 listopad 10 listopad 9 listopad 13 listopad 13 listopad
22 listopad 22 listopad 17 listopad 17 listopad 17 listopad 16 listopad 20 listopad 20 listopad
29 listopad 29 listopad 24 listopad 24 listopad 24 listopad 23 listopad 27 listopad 27 listopad
6 grudzień 6 grudzień 1 grudzień 1 grudzień 1 grudzień 30 listopad 04 grudzień 04 grudzień
13 grudzień 13 grudzień 8 grudzień 8 grudzień 8 grudzień 7 grudzień 11 grudzień 11 grudzień
20 grudzień 20 grudzień 15 grudzień 15 grudzień 15 grudzień 14 grudzień 18 grudzień 18 grudzień
3 styczeń 3 styczeń 22 grudzień 22 grudzień 22 grudzień   08 styczeń 08 styczeń
10 styczeń 10 styczeń 12 styczeń 12 styczeń 12 styczeń 11 styczeń 15 styczeń 15 styczeń
17 styczeń 17 styczeń 19 styczeń 19 styczeń 19 styczeń 18 styczeń 22 styczeń 22 styczeń
24 styczeń 24 styczeń 26 styczeń 26 styczeń 26 styczeń 25 styczeń 22 styczeń 22 styczeń
31 styczeń 31 styczeń 02 luty 02 luty 02 luty   4 luty 4 luty

 

 

 

Kochani zapraszam do zapisów na nowy semestr:)

Moi drodzy zbliża się wielkimi krokami kolejny semestr w naszym Klubie. A w tym roku czeka was kilka zmian więc zapraszam:)

Przypominam, że mamy następujący podział grup wiekowych na zajęcia ogólnorozwojowe:

Bobasy od 6 do 12 miesięcy

Roczniaki od 12 do 18 miesięcy

Maluchy od 18 do 30 miesięcy

Przedszkolaki od 2,5 do 4 lat

Starszaki od 4 do 6 lat

Natomiast Język angielski oferujemy dla 2 grup wiekowych:

Maluchy 2 do 2,5 roku

Przedszkolaki 2,5 do 4 lat